Workshop

Workshop

Organisatie en Toezicht Groeimodel ® onderscheidt vijf fasen waarin uw governance besluitvormingsprocessen zich kunnen bevinden. Het Organisatie en Toezicht Groeimodel ® is in die zin relevant omdat er een koppeling is tussen de mate waarin u in staat gesteld zal worden goede governance uit te voeren en de eisen die aan governance gesteld worden. Om een goede inschatting te maken van waar u zich bevindt kunt u gebruik maken van onze Governance Quick Scan ® Vanuit deze vaststelling van het niveau kunt u bepalen of er een dringende noodzaak bestaat gefaseerd te werken aan de overgang naar een hoger niveau op de 'ladder'. Om u als toezichthouder en bestuurder daarbij te ondersteunen kunnen wij een op maat gemaakte workshop voor u inrichten. Maatwerk is hierbij cruciaal omdat iedere overgang naar het juiste niveau andere eisen stelt en uw organisatie uniek is. We doen dit in een korte en bondige workshop waarbij u zelf grotendeels aan het werk zult zijn, maar stap voor stap ondersteund zal worden door onze voorbereiding en moderatie.

Welke aspecten komen in de Workshop aan de orde?


1. Onze Governance Quick Scan geeft een goede inschatting van uw huidige positie op onze Governance Capability Maturity ladder, maar het is noodzakelijk die zo exact mogelijk vast te stellen. Dat doen wij in de voorbereidende fase van de te houden workshop door middel van een analyse van uw besluitvormingsprocessen en de daarmee samenhangende documentatie. Wij houden daartoe ook een aantal interviews. Van onze bevindingen maken wij een beknopte presentatie ten behoeve van stap 2.


2. Wij presenteren onze bevindingen bij de start van de workshop en leiden de discussie hierover. Wij zorgen ervoor dat u als toezichthouders en bestuurders met elkaar vertrekt vanuit eenzelfde perspectief op uw organisatie en met name de staat van uw governance.


3. In de governance is helderheid omtrent ieders rollen en rechten van het grootste belang, maar wordt vaak onderschat zoals blijkt uit de casuïstiek. Wie vervult nu precies welke rol, wat wordt van hem of haar verwacht en welke rechten en verantwoordelijkheden horen daarbij? Daarover gaan wij met u in gesprek en u vooral met elkaar met behulp van onze moderatie.


4. Een vaak genoemde eis is die van transparantie. Dat betekent dat u uw besluitvorming en de daarmee samenhangende processen zoveel mogelijk zichtbaar maakt voor de andere toezichthouders, bestuurders en eventueel voor andere stakeholders. Hoe ver bent u zelf bereid te gaan? Welke mate van transparantie verwacht u van de anderen? Wij modereren deze discussie.


5. Aan de hand van voor uw organisatie relevante casuïstiek (die u desgewenst ook zelf kunt inbrengen) oefenen wij met u uw rollen en de zuiverheid die u bij de vervulling daarvan dient te betrachten. Een onzuivere rolvervulling ligt vaak ten grondslag aan governance falen, zo blijkt uit de casuïstiek. Wij zoeken met u de grenzen op van een zuivere rolvervulling. Ook behandelen wij daarbij het belang van een juiste omgang met macht en tegenmacht.


6. De workshop wordt afgerond met een onderlinge discussie over gedrag en cultuur. Dit aspect van governance staat bij alle externe toezichthouders met prioriteit bovenaan hun lijst met criteria waarop men u zal beoordelen, ook bij verlenging van uw toezichthouderschap of bestuursfunctie. Wij weten uit eigen ervaring hoe de externe toezichthouders daarover denken en kunnen u de juiste, prikkelende vragen stellen.


Wat is uw rendement van deze Workshop?


1. U bent het eens over de mate van professionaliteit van uw governance, dat wil zeggen waar u zich op de Organisatie en Toezicht Groeimodel ® ladder bevindt.


2. U deelt de ambitie om stapsgewijs naar een onderling bepaald hoger niveau te groeien (of concludeert gezamenlijk dat het zo goed genoeg is).


3. U weet welke rollen en rechten ieder heeft.


4. U heeft overeenstemming over de mate van transparantie die u naar elkaar en andere stakeholders toe wil betrachten.


5. U kent de grenzen tussen een zuivere en onzuivere rolvervulling.


6. U bent zich bewust van het belang van het gezamenlijk ontwikkelen van een 'gedrag en cultuur' in overeenstemming met huidige maatschappelijke en politieke normen en waarden.


Wat is uw investering in deze Workshop?

1. U leest vooraf het boek 'De Toezichthouder'.


2. U reserveert tijd voor een interview en twee dagdelen voor de workshop zelf (mag op dezelfde dag, hoeft niet).


Neem contact op